50 Jaar Geschiedenis
Bond Van Ouderen
KBO Afdeling Bladel

Deze tekst is naar eer en geweten samengesteld door Leo Antonis en Henk van Winkel met als bronnen de handgeschreven notulen die uit deze tijd gevonden zijn in het archief van de bond. Een vluchtige inzage in dit archief maakt meteen duidelijk dat aan de volgende tekst geen rechten kunnen worden ontleend.

Mei 1956

De Bond Van Ouderen is opgericht in mei 1956

Deze heette toen Bond van Ouderen en Gepensioneerden.

Het bestuur bestond toen uit:

Groei van het ledental

Gestart werd in 1956 met 44 leden
daarna in 1967186 leden
en in 1968201 leden
in 1973331 leden
in 1977350 leden
in 1978374 leden

12 juli 1961

Viering eerste lustrum.

Na de H. Mis wordt aan de leden een goed verzorgde koffietafel aangeboden. Direct daarna wordt een aanvang gemaakt met de jaarvergadering. De vergadering is van mening dat het tijd wordt dat er een vlag wordt aangeschaft

De voorzitter deelt mede dat dit binnen het bestuur is besproken maar dat niet mogelijk is vanwege de hoge kosten die dat met zich meebrengt. De vergadering is van mening dat het zeer gewenst is. Na ampele overweging wordt door de vergadering besloten om vijf maanden 50 cent per lid extra te betalen om toch een vlag aan te kunnen schaffen en daardoor de kas niet te veel uit te putten.

Met algemene stemmen wordt dit besluit genomen.

1963

Mevr. Van Overbeek is aftredend en wordt door de vergadering herkozen.

Jaarvergadering 1965

Mevr. Van Overbeek bedankt als bestuurslid.
Tijdens de jaarvergadering wordt besloten de contributie met 25 cent te verhogen ten behoeve van de recreatie activiteiten.

Jaarvergadering tevens viering tweede lustrum 1966

De Voorzitter Adr. Walen en de secretaris C. Boelens nemen beide om gezondheidsreden afscheid en worden door de vergadering benoemd tot ereleden. Als afscheid wordt aan beiden een doos fijne sigaren overhandigd.
De notulen schrijven Jaarvergadering van de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden

Als nieuwe voorzitter wordt de heer B Groeneveld voorgedragen en benoemd. Daarna wordt overgegaan tot verkiezing van een nieuwe penningmeester C. Vermeeren wordt hiervoor gekozen. Tijdens deze vergadering is het bestuur van vijf naar zeven leden uitgebreid. Omdat mevr. van Overbeek had bedankt als bestuurslid moesten er drie nieuwe leden worden gekozen.

Jaarvergadering 1966

Tijdens deze jaarvergadering en tevens feestvergadering wordt door een lid van het hoofdbestuur een uiteenzetting gegeven over het belang van de bond en de nieuwe bijstandswet welke wet voor zeer velen een onbezorgde levensavond kan brengen aldus spreker

Tijdens de gehouden receptie gave vele verenigingen blijken van belangstelling waarvan de meeste vergezeld gingen van een stoffelijke gave ook de geestelijke en wereldlijke gezagsdragers gaven blijken van medeleven met onze vereniging
Deze lustrumviering is voor velen een onvergetelijke avond geworden en nu vol goede moed op naar het derde lustrum zij vroegen zich wel af wie van hen er dan nog zouden zijn. Het ledental was inmiddels gestegen naar 108

November 1966

De penningmeester heeft zonder opgaaf van reden bedankt. De voorzitter zal totdat er een nieuwe penningmeester is gekozen deze functie waarnemen.

Januari 1967

Aantal leden 201.

Voor de jaren 1967 tot 1973 is in het archief niets terug te vinden. Mogelijke oorzaak niet te achterhalen.

Januari 1973

Er wordt gestart met 331 leden

November 1973

De voorzitter, de Hr. Groeneveld, geeft aan dat hij voornemens is in de komende jaarvergadering af te treden.
De vergadering van het regionale bejaardenwerk is het niet eens met de plaats gepland voor het nieuwe bejaardenhuis.
Afgesproken wordt dat de Hr. Adriaans met een raadslid andere locaties zal bekijken o.a. Kloostertuin, Beatrixlaan / Markt, locatie Lathouwers en Dr. Cramerstraat.

December 1973

Er wordt besloten een rekest met 150 handtekeningen aan te bieden aan B&W voor het bouwen van bejaarden woningen in de kloostertuin dit was vertrouwelijk in behandeling bij het college.

Januari 1974

De Voorzitter, de Hr. Groeneveld, treedt af. Voor de scheidende voorzitter was een bondsinsigne aangevraagd en tijdens de vergadering door het bondsbestuur opgespeld.
Ook mevr. Groeneveld werd hierbij betrokken en kreeg een boeket bloemen aangeboden.
De tekeningen voor de te bouwen bejaarden woningen ter inzage worden aangeboden aan de bond volledige medewerking door de gemeente werd toegezegd

April 1974

Er wordt besloten om na ziekte van 14 dagen een fruitschaal te bezorgen door diegene die de wijk verzorgd men heeft recht op een schaal per jaar.
Ook wordt na ernstig beraad gekozen uit een aantal dagreizen de reis naar de Efteling met als afsluiting een Diner in Kapellerhof te Ravels

De voorzitter is het niet eens met dat besluit en stelt zijn portefeuille ter beschikking de reis moet gaan naar Bokrijk het bestuur schrikt hiervan en zwicht voor dat dreigement.

Reis Bokrijk gaat door, diner Kapellerhof vervalt.

Juni 1974

Voorzitter van Sambeek wordt geprezen voor het feit dat hij in zijn korte bestuurdersperiode veel voor de bond heeft gedaan, o.a. de bemoeienis met het tot stand komen van bejaardenwoningen. Het was een echte gemeenschapsmens.

In 1974 treedt ook de penningmeester C Vermeer af.
Hij wordt door de vergadering geprezen voor zijn accurate werk en zijn nauwgezette eerlijkheid.
A Adriaans wordt gekozen als Voorzitter.
De voorzitter Adriaans meldt dat hij meerdere malen contact heeft opgenomen met de gemeente en de benodigde instanties met het verzoek spoed te betrachten de toegezegde medewerking gestand te doen het overleg op te starten en te trachten de woningen betaalbaar te houden. Er is tot nog toe weinig overleg gepleegd en dus ook nog geen resultaat.

Uit het overleg m.b.t. de bejaardenwoningen zijn geen mededelingen te doen die houtsnijden. Alles hangt nog in de lucht. Duidelijk is wel dat men het niet eens is met de aangewezen locatie.

Augustus 1974

Besproken wordt een aantal recreatie activiteiten te organiseren.

EHBO gaat niet door: geen deelnemers. Het bestuur vindt dat onbegrijpelijk omdat in en rondom huis de meeste ongelukken gebeuren

Verschillende activiteiten werden opgestart

Tijdens de jaarvergadering wordt gevraagd om aansluiting aan de bond ook voor 65 jarigen.

September 1974

Gymnastiek onder leiding van mevr. van Laarhoven in datzelfde jaar overgenomen door mevr. Jose Burgers uit Goirle

Welfare onder leiding van Mevr. Van Grieken.

Danscursus onder leiding van Hr. A. Adriaans.
Gehouden in Reusel. Dit bleek geen succes en is dan ook vroegtijdig gestopt.

Binnen de vereniging wordt gesproken over een tekort in de kas van 200 gulden met als reden dat de voorzitter met zijn auto rijdt en telefoon gebruikt om deze redenen zou de contributie moeten worden verhoogd.

November 1974

Bestuursvergadering.
De notulen vermelden dat de voorzitter afwezig is.

December 1974

Herdenkt de vicevoorzitter mevr. Kraaivanger de overleden voorzitter Hr. v. Sambeek en een drietal andere overleden leden

In deze vergadering wordt de Hr. A. Adriaans gekozen als nieuwe voorzitter.

Tijdens de rondvraag wordt de vraag gesteld  of aansluiting aan de bond ook mogelijk is voor 65 jarigen

Maart 1975

Ledenbestand 334

Medegedeeld wordt dat de bejaardenwoningen een huur van 160 of 170 gulden moeten doen.

Warme maaltijden.
Na een gehouden enquête blijkt dat er weinig of geen interesse voor is. Ook voor diepvries maaltijden bestaat geen belangstelling voor mensen die toch een warme maaltijd willen gebruiken bestaat de mogelijkheid dit te doen in het restaurant van het verpleeghuis tegen een vergoeding van 4.50 gulden

In het najaar van 1975 wordt gestart met het zangkoor met 35 leden dit onder de bezielende leiding van Hr. P. v. Sambeek

Januari 1976 met de bejaarden woningen zit het helemaal verkeerd er is correspondentie ontvangen van het provinciaal opbouw orgaan. De correspondentie wordt niet weergegeven.

Mei 1975

119 deelnemers op de dagreis krijgen een koffietafel aangeboden geheel verzorgd door mevr. van Overbeek.

September 1975

Kienen onder leiding van Hr. H. van Sambeek en Mevr. Kraayvanger.

Maart 1976

Tijdens bestuursverkiezing was mevr. v.d. Looy het niet eens met de op haar uitgebrachte stemmen. Na onderzoek bleek dat een aantal stembriefjes onder de asbakken lagen. Daarna maakte mevr. van de Looy bezwaar dat Mevr. Van den Ende op een vraag van een ander lid hoe moet ik stemmen mevr. van de Looy gezegd heeft: schrap er maar eentje door en wel de onderste!

De Hr. Vorstenbosch, lid van het hoofdbestuur was vanaf het begin van de vergadering aanwezig en heeft geen onregelmatigheden ontdekt. Daarna heeft mevr. v.d. Looy een motie van wantrouwen ingediend bij het hoofdbestuur vergezeld van een beledigend vers over het bestuur en leden.
Hiervoor is zij op 10 april op een vergadering van het hoofdbestuur ter verantwoording geroepen
Afgesproken werd dat mevr. v. d. Looy de geschreven teksten zou herroepen. Na haar driemaal aangesproken te hebben haar afspraak na te komen is zij op 1 Juni 1976 door het bestuur geroyeerd.

September 1976

Tijdens de jaarvergadering een optreden van twee gym groepen onder leiding van mevr. van Laarhoven en mevr. van Sambeek.

Het eigen zangkoor luisterde de vergadering op met als gast pianist Dr. Kersemakers welke als 77 jarige het koor voortreffelijk begeleidde.

September 1976

Fietsen in groepen

December 1976

In de vergadering wordt medegedeeld dat op 4 januari 1977 wordt gestart met de groep Welfare, welke bestaat uit 16 deelnemers.

Februari 1977

Jaarvergadering. Ledenbestand ruim 350

Medegedeeld wordt dat de eerste bejaarden woningen binnen kort kunnen worden bewoond.

Hr. A Adriaans wordt opnieuw gekozen als voorzitter

Men constateert dat de fietsclub niet goed van de grond wil komen ondanks dat er een aantal vaste klanten zijn vindt het bestuur dat niet voldoende zij spreekt de hoop uit dat de groep tijdens het seizoen zal groeien.

November 1977

Eerste viering van het Ceciliafeest met een eenvoudige koffietafel en 2 consumpties. Het feest werd opgeluisterd door een conferencier.

Maart 1978

374 leden. Dit aantal had hoger kunnen zijn. Bij de ledenwerving blijkt dat mensen van 65 jaar zich niet aansluiten. Eenieder moet er toch van overtuigd zijn dat de bond veel voor de ouderen doet. Waarom dan alleen maar profiteren vraagt de voorzitter zich af.

Mevr. Beysens treedt af als bestuurslid.

Tijdens deze vergadering wordt mevr. v. Sambeek - van Bokhoven gekozen als bestuurslid

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat er schot begint te komen naar de voltooiing van een eigen huis voor de KBO de moeilijkheden zijn nog niet helemaal opgelost maar toch spreekt hij de hoop uit de volgende jaarvergadering te kunnen houden in ons eigen huis. Bedoeld wordt hier het parochiehuis.

Het jaarverslag geeft aan dat het zangkoor voor het eerst in het openbaar is opgetreden bij de gouden bruiloft van Jos Roymans. De H. Mis werd door hen gezongen.

Januari 1979

De ontspanningsmiddag aangeboden door de Muggenzifters was een goed gevulde en gezellige middag. Allen gingen voldaan naar huis.

Februari 1979

Ledenbestand 416.

Over het verslag van de penningmeester was de vergadering zeer verbaasd over het feit dat in het afgelopen verenigingsjaar 21.000 gulden ingekomen was maar ook weer uitgegeven. Op het verslag was niets aan te merken. De kascommissie had het reeds goedgekeurd.

Mevr. Van Sambeek - Maas wordt gekozen als nieuwe secretaresse in de plaats van mevr. N Verhoeven welke afgetreden is vanwege haar hoge leeftijd.

In dit jaar zijn in den Herd de werkzaamheden in volle gang voor de realisering van een eigen huis voor ons.

21 november 1979

Er wordt gestart met volksdans onder leiding van mevr. van Laarhoven.

November 1979

Volksdansen onder leiding van mevr. van Laarhoven. In 1980 wegens ziekte gestopt. Vervangen door Jo Kamps

Jaarvergadering 1980

De Voorzitter A Adriaans wordt voor een volgende periode gekozen

Juni 1980

We hadden onze eerste zomerreis naar Zeeland in Zierikzee stopte we voor het nuttigen van een kop koffie of thee het gezelschap was zo groot dat alle mensen niet eens binnen konden de herberg was te klein maar geen nood allen hebben een kopje koffie of thee kunnen gebruiken

Ons zangkoor heeft zich het afgelopen jaar weer van hun beste kant laten zien en prachtig gezongen bij de verschillende 40 en 50 jarige bruiloften maar ook bij de bedevaarten en carnaval.

September 1980

Deelname Bladel aan Beerse dag georganiseerd door de gemeente. Deze dag bracht verbroedering voor de bejaarden. Het was een gezellige dag en zeker voor herhaling vatbaar.

Maart 1981

Tijdens deze jaarvergadering is namens het hoofdbestuur de hr. Vorstenbosch en namens het GOW de hr. de Corte aanwezig.

De voorzitter doet enige mededelingen omtrent de verbouwing van den Herd welke nog in volle gang is.

Verder deelt hij mede dat het 25 jarig bestaan op feestelijke wijze zal worden gevierd alle leden zullen hierover tijdig in kennis worden gesteld .

Het 25 jarig jubileum werd gevierd op 16 mei 1981. De verbouwing was gereed en de viering kon plaats vinden in de mooie nieuwe zaal.

In de toespraak van de Voorzitter zijn bijzondere gelukswensen voor drie van onze leden die hun 25 jarig jubileum mogen vieren deze zijn vanaf de oprichting de bond trouw gebleven daarvoor zijn bijzondere waardering.

Daarna kreeg Burgemeester Breeveld het woord. Deze sprak zijn waardering uit dat zijn gemeente een bond van ouderen bezat met een groot ledental

Als laatste spreker de voorzitter van de Diocesane bond van ouderen de Hr. Weymans.
Deze schetste de noodzaak verenigd te zijn van de ouderen in een katholieke bond van ouderen. Samen zijn we sterk aldus spreker.

Hij wenste de vereniging geluk met het behaalde jubileum Maar zijn gelukwensen gingen vooral uit naar de zilveren jubilarissen daarna ging hij over tot uitreiking van de zilveren bondsspeld aan deze hoogbejaarden jubilarissen. Welke leden is niet beschreven

September 1981

Onze bijdrage geleverd aan de opening van de nieuwe Herd. Een middag speciaal in het teken van de bejaarden voor de bejaarden.

1982

De volksdans groep was vertegenwoordigd bij 750 jaar Eindhoven. Daar hebben ze ook laten zien dat ze erbij horen.

1983

Tijdens de jaarvergadering wordt medegedeeld dat het kaarten biljarten en zwemmen uitgebreid kan worden.

In de loop van het voorjaar werd een extra bestuursvergadering belegd omdat aan Stanie Daniels de zilveren bondsspeld werd uitgereikt voor de vele verdiensten tijdens zijn 14 jarig bestuurslidmaatschap.

Juni 1983

Onze volksdansgroep treedt op tijdens de zomerfeesten

Januari 1984

488 leden

De scheidende voorzitter Hr. A Adriaans stelde het subsidie beleid van de gemeente aan de orde. Een beleid dat voor de gemeente toch een heet hangijzer blijft.

De Hr. Kortbeek van het gecoördineerd ouderenwerk wees erop dat het subsidiebedrag wordt toegekend via de plaatselijke bejaardenraad.

De Hr. Roymans wordt gekozen tot nieuwe voorzitter.

De Hr. Roymans dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf vervolgens het woord aan de Hr. Maas van het hoofdbestuur.

De Hr. Maas sprak zeer lovende woorden aan het adres van de Hr. A Adriaans welke met nooit aflatende ijver en inzet de afd. Bladel heeft gediend en spelde hem de zilveren bondsspeld op toegekend door het Hoofdbestuur.

Nadat de Hr. A Adriaans een woord van dank had gesproken werd hij op voorstel van de vergadering ook nog benoemd door de vergadering tot Ere-voorzitter.

Maart 1985

Ledental 514.

Na gesprekken gevoerd te hebben met de welzijnsraad van de gemeente heeft dat een bedrag aan subsidie van 2800 Gulden opgeleverd. Met als toezegging medewerking te verlenen voor nog 2000 Gulden.

De Hr. de Corte geeft een uiteenzetting van het alarm sijsteem dat hoogbejaarden kunnen aanschaffen als zij daarvoor door de indicatie commissie worden geïndiceerd.

De Hr. van Nunen in zijn functie als kringadviseur zette uiteen waarom afdracht aan de Bond in Den Bosch nodig is. De bond is een belangenorganisatie welke opkomt voor de ouderen. Hij gaf als voorbeeld de verhoging van de premie voor het ziekenfonds pakket welk door toedoen van de bond uitgesteld is. Het is vaak moeilijk iets tot stand te brengen maar we laten ons niet met een kluitje in het riet sturen.

Na deze uiteenzetting ging de Hr. van Nunen verder om de scheidende bestuursleden namens het hoofdbestuur te bedanken voor het feit dat zij tien jaar bestuurslid zijn geweest en als blijk van waardering en beloning kregen zij de zilveren bondsspeld uitgereikt met de daarbij behorende oorkonde.

Mevr. Van Sambeek - Maas, de Hr. Valenberg Adams en F van Rooy werden door de vergadering benoemd tot erelid. Mevr. Van Sambeek blijft verder bestuurslid en wordt door de voorzittervoor het vele werk wat zij als secretaresse heeft verzet.

De Hr. van Gorp maakt van de rondvraag gebruik en vraagt wie nu de secretaris wordt. De voorzitter antwoord dat ondergetekende dat deze taak op zich neemt. Het verslag is opgemaakt door H Korsten secr. Bond voor Ouderen Bladel

200 gulden moet betaald worden aan Den Herd voor nieuwe lakens op de biljarts bij eventueel tekort moet Den Herd bijbetalen.

April 1985

De Voorzitter vraagt wat te denken om leden van buiten Bladel toe te laten dit omdat een lid uit Hapert dit vraagt omdat Bladel meer activiteiten heeft. De vergadering besluit dit niet te doen onze vereniging is voldoende bezet.

Maart 1985

Als eerste punt op deze vergadering komt de taakverdeling aan de orde door H Korsten en Mevr. Van Sambeek zal dit onderling geregeld worden.

H Korsten neemt het secretariaat voor zijn rekening.

November 1985

Start koersbal na eerst de regels geleerd te hebben van de Hr. Neerrijnen onder leiding van Bertje Jansen en van Gorp. Er werd gestart met 26 deelnemers.

Februari 1986

Tandarts van Bommel vraagt namens de VVD of deze de schrijfmachine van de KBO mag gebruiken voor hun verkiezingspropaganda t.b.v. van de ouderen omdat de machine een groter lettertype heeft. Dit om meer indruk te wekken met hun verkiezingscampagne ten gunste van de ouderen.
Het bestuur is van mening op grond van politieke achtergronden het gevaarlijk is de machine uit te lenen aan een bepaalde partij zeker ook gezien de afspraak gemaakt met het CDA.

Voorgesteld wordt de leeftijdsgrens voor de vrije contributie van 95 jaar terug te brengen naar 90 jaar. Na discussie is het bestuur tot de conclusie gekomen dit niet te doen de reden hiervoor is deze leden kunnen het geld over het algemeen best missen ze hebben weinig behoefte meer en de kas scheelt het weer 200 gulden.

Het bestuur betreurt het dat Mevr. Cox niet op de kandidaten lijst van het CDA geplaatst is.
De Hr. Adams vraagt of er niet een mogelijkheid geweest is om met een eigen lijst uit te komen

Om op oudere leeftijd nog aan politiek te beginnen is volgens de voorzitter moelijken gezien de afspraak met het CDA houden we ons van politiek afzijdig.
Vervolgens wordt nog opgemerkt dat wij met ons groot aantal leden wel invloed kunnen uitoefenen op de verkiezingsuitslag

Februari 1987

Een lid doet tijdens de jaarvergadering zijn beklag over de te kleine biljartzaaltje men kan er nog geen kop koffie kwijt

Na een aantal voorstellen hier omtrent besproken te hebben wordt besloten voortaan koffie pauze te houden in de Bieb. Dit voorstel was het meest haalbare en ook uitvoerbaar.

Augustus 1987

Het zwemmen blijft een hoofdstuk apart een bespreking zal worden belegd met Mevr. Klessers hierin zal gestreefd worden naar 45 minuten i.p.v. 35

Een ander probleem is de subsidie t.b.v. deze wordt niet volledig besteed de plaatselijke raad stort het overschot terug naar de gemeente

Januari 1988

De voorzitter stelt voor om een computer aan te schaffen dit vooral voor het maken en bijhouden van de ledenlijsten kosten ledenlijst 250 gulden aanbrengen mutaties 5 gulden per keer hij vindt aanschaf geen overbodige luxe het bestuur is het volledig met hem eens en stemt in met het voorstel dus de voorzitter kan hem aanschaffen.

Of er ooit een is aangeschaft vind ik nergens.

Februari 1988

Tijdens de jaarvergadering zegt de Hr. van Nunen veel waardering heeft voor de groei en bloei van onze vereniging in de vorm van de vele activiteiten welke in het jaar plaatsvinden en constateert dat hij in zijn functie als kring adviseur dat Bladel een van de actiefste verenigingen genoemd mag worden uit de Kempen.

Het hoogtepunt van deze vergadering was ongetwijfeld de aanbieding van een nieuw vaandel geschonken door Mevr. Cox Maandonks waar men zeer trots en dankbaar voor was

Maart 1988

Op het nieuwe vaandel ontbreekt de oprichtingsdatum het blijkt moeilijk te zijn om de exacte datum te achterhalen wel staat vast dat het oprichtingsjaar 1956 is.

29 febr. Sterfdag van ons bestuurslid mevr. de Leeuw.
Voor haar verdiensten t.a.v. de leden in huize Kempenland en voor de bond in het algemeen werd zij postuum onderscheiden met de zilveren bondsspeld door het hoofdbestuur.

Mei 1988

Het 25 jarig bestaan van huize Kempenland

In het kader van de feestweek worden alle ouderen van Bladel en Netersel uitgenodigd deel te nemen aan een georganiseerde feestmiddag

November 1989

Piet van Sambeek heeft tijdens het Ceciliafeest afscheid genomen als dirigent van het bejaardenkoor. Hij heeft deze functie 15 jaar met hart en ziel vervuld.
Er is een nieuwe dirigent gevonden: Mevr. Groenen de Beyer welke tot op de dag van vandaag het koor dirigeert dus nu ook al weer 17 jaar.

Dhr. v. Nunen bestempelt onze vereniging als de grootste en actiefste bond van de Kempen. Hij komt mede door de gezellige sfeer altijd graag naar Bladel spreker benadrukt de noodzakelijke belangen behartiging door de Bossche bond bij het ministerie en waarschuwt de vereniging zelf ook alert te zijn en blijven vooral naar de gemeente toe. Na dit gezegd te hebben gaat hij over tot de uitreiking van de gouden bondsspeld met oorkonde aan Piet van Sambeek voor zijn grote verdiensten als dirigent van het bejaardenkoor en roemt vooral zijn hoge kwaliteit en muziekkennis de eer voor piet was des te groter daar de uitreiking van een gouden bondsspeld een unicum is voor de Kempen

Januari 1990

Als bestuurslid van het GOW heeft de voorzitter dhr. Frye Roymans bedankt zijn plaats zal worden ingenomen door Harrie Korsten

De voorzitter heeft moeite met de samenstelling van de bejaardenraad. Er zitten afgevaardigden van verenigingen en instanties in welke met ouderen helemaal niets van doen hebben. Zij laten dan ook regelmatig verstek gaan.

Februari 1990

Het 40 jarig priester jubileum van de geestelijke adviseur rector Renders wordt gevierd in Huize Kempenland

Maart 1990

Tijdens de jaarvergadering wordt door de Hr. Verhagen en mevr. Cox Maandonks een elektronisch orgel aangeboden t.b.v. het ouderen koor.
Dit orgel wordt gefinancierd door het gecoördineerd ouderenwerk. Terwijl Joost Rooymans dit orgel inspeelt dankt mevr. Groenen namens het koor het GOW voor dit mooie orgel.

Januari 1991.

Ledenbestand 662

Het jaar 1991 begon met een negatief saldo van 6.51 gulden
31 dec. 1991 was het kassaldo positief namelijk 20.51 gulden

Maart 1991

Afscheid werd genomen van bestuurslid Greet van Sambeek van Bokhoven. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de grote inzet die zij 12 jaren heeft getoond als secretaris en daarna nog zes jaren als bestuurslid.

Als blijk van waardering wordt Greet van Sambeek van Bokhoven benoemd als erelid en ontvangt van de voorzitter de bijbehorende oorkonde met een bloemetje.

April 1991

De dirigente van het ouderen koor krijgt een vergoeding van 1200 Gulden volgens de voorzitter wil betrokkene hiervan de kosten van het jaarlijkse Ceciliafeest betalen. De voorzitter en meerdere bestuursleden zien deelname aan dat feest niet zitten het heeft voor het ouderen koor geen meerwaarde. het kost alleen maar geld.

Koersbalmatten: In de Kempen betaald de gemeente normaliter de koersbalmatten daar Bladel vrij vlug na de eerste demonstratie een mat heeft besteld en de levering vlugger plaatsvond dan verwacht heeft het bejaardenhuis deze voorgefinancierd dit heeft tot gevolg dat er een achterstand is in subsidiering.

Duidelijkheid door de gemeente m.b.t. het subsidiebeleid in 1992 zal overgegaan worden naar een nieuw beleid. Dit betekent dat we op dit moment nog niet van de papieren rompslomp af zijn.

Jan Marieen en enkele leden van het bestuur van de bond zullen het bestuur van het koor vormen

Vanuit de leden komt het verzoek om de activiteiten volksdans en gym niet in juni te beëindigen daar meestal dan de 40 lessen niet afgewerkt zijn .

Mei 1991

Op 30 april jl. heeft de Hr. N. Soontiëns een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Juli 1991

Het beleidsplan van het GOW geeft aan dat een aantal activiteiten zullen worden afgestoten.

Bij de gemeente zal worden ge´nformeerd hoe de subsidieregeling bij overname van de volgende activiteiten er uit zal zien. Te weten volksdans gym en koersbal.

Februari 1992

De vergadering besluit geen medewerking te verlenen aan het door het GOW opgezette vrijwilligers project. Omdat het verloop en de opzet voor de afdeling Bladel niet acceptabel is.

Maart 1992

Tijdens de vergadering geeft de voorzitter te kennen het volgende jaar te willen stoppen als voorzitter na negen jaar voorzitter en een jaar penningmeester vindt hij het tijd zijn functie over te dragen.

Op verzoek van het bestuur werd door de Hr. v. Nunen de zilveren bondsspeld uitgereikt aan mevr. Greet van Sambeek van Bokhoven als waardering voor haar vele verdiensten voor de bond.

Na onenigheid heft de penningmeester zijn functie neergelegd. Gerda Gijsbers heeft daarna die taak op zich genomen. Hiermede was de functie ingevuld.

Voor de invulling van de vacature J Marieen waren twee kandidaten te weten mevr. Cox Maandonks en de hr. Ahoud. Deze laatste was bij de voorzitter door de secretaris niet bekend gemaakt voor de vergadering. Dat nam de voorzitter hem erg kwalijk.
De verkiezing: 154 stemmen uitgebracht, 92 op hr. Ahoud. Op mevr. Cox 57. Verder 2 blanco en 3 ongeldig.
N.a.v. van deze verkiezingsuitslag kreeg de vergadering een abrupt einde door het kwaad weglopen van de voorzitter met de kreet: Ik gooi het bijltje er bij neer.

Maart 1992

De secretaris H Korsten laat per brief aan het bestuur weten dat hij met onmiddellijke ingang zijn functie neerlegt de vele ten onrechte beschuldigingen door de voorzitter aan zijn adres kan hij onmogelijk zijn werkzaamheden in het belang van de KBO voortzetten. Dit besluit heeft hij genomen in overleg met Th Heuveling.

Als reactie hierop schrijft de hr. Roymans een aangetekende brief naar Hr. Korsten en vraagt uitleg. Als laatste zin uw antwoord voor 6 april tegemoet te zien hij zal dan zien wat hem verder te doen staat afschrift van dit schrijven verzonden aan de bond van ouderen.

Een niet ondertekende brief aan de leden vind ik in het dossier:
“Ik betreur de gang van zaken zoals die heeft plaatsgevonden op donderdag 27 februari 1992
Volgens artikel 23 van de statuten, laatste wijziging d.d. 16 augustus 1991 t.o.v. notaris Wiegman ter standplaats 's Hertogenbosch heeft de bestuursverkiezing niet rechtsgeldig plaatsgevonden”

April 1992

De voorzitter de hr. Rooymans kan zich niet verenigen met de besluiten van de overige bestuursleden om dit jaar 1992/1993 als bestuur samen door te gaan hun wens is om de activiteiten van de opengevallen functies onderling op te lossen de eenheid onderling te handhaven en de activiteiten voor de leden door te laten gaan.

De moeilijkheden die het gevolg zijn van het aftreden van de secretaris worden besproken.

Besloten wordt om op de bestuursvergadering van 4 mei de Hrn. van Santvoort en J. op den Camp van het hoofdbestuur uit te nodigen zijnde de vicevoorzitter en de secretaris van KBO den Bosch.

De voorzitter G Rooymans is en blijft van mening dat de Hr. H. Korsten als lid geroyeerd moet worden
De overige bestuursleden zijn het met deze visie niet eens.

Mei 1992

Het bestuur besluit om op de bestuursvergadering uit te nodigen als gasten dhr. van Ham (kringvoorzitter) en J. de Corte (GOW).
De voorzitter de hr. Rooymans verlaat voor aanvang de vergadering. Hij wil niet vergaderen in het bijzijn van deze gasten. De vicevoorzitter neemt de leiding van deze vergadering op zich.

Het bestuur benoemd de hr. van Ham en J de Corte tot adviseur van de KBO afd. Bladel. Dit voor de tijdsduur van een jaar.

Het vertrouwen van het KBO bestuur in de hr. Rooymans is volledig weg.

Om uit de impasse te geraken doet de Hr. van Santvoort lid van het hoofdbestuur drie voorstellen welke een oplossing zouden kunnen bieden

Het bestuur besluit dhr. van Santvoort te vragen deze voorstellen schriftelijk aan de hr. Roymans voor te leggen en een reactie te vragen op korte termijn.

Overigens besluit het bestuur om zonder de hr. Rooymans als voorzitter tot de jaarvergadering van 1993 door te gaan.

Tussentijds kan aan de ledenvergadering gevraagd worden tot die tijd mevr. van Overbeek te benoemen als voorzitter

Mei 1992

Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven
Deze vergadering zal geleid worden door de bondsvoorzitter de Hr. Vos.
Met als agenda.

Juli 1992

Verklaring bestuur afdeling Bladel van de katholieke bond van ouderen.

Juni 1992

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering wordt mevr. v. Overbeek met algemene stemmen gekozen als voorzitter.

Nieuw gekozen bestuur:

Juli 1992

Tijdens de gehouden bestuursvergadering wordt na enige discussie de hr. N Soontiëns benoemd als nieuw bestuurslid namens de KBO inde bejaardenraad Bladel Netersel

Verdeling taken binnen het bestuur.

Dhr. Ahout zal ondersteuning verlenen aan het secretariaat.
Hr. van Ham laat per brief weten naar aanleiding van het gesprek d.d. 17 04 1992, het bestuur de lopende zaken gewoon af mag werken. Dus alle zaken betrekking hebbende op de KBO. Op donderdag 23-04-1992 zal hij verdere afspraken maken met de bondsvoorzitter de Hr. Vos

Het verzoek van de voorzitter een bestuursvergadering uit te schrijven en wethouder Pijnenburg uit te nodigen vinden de overige bestuursleden niet zinvol er loopt immers een afspraak met het bondsbestuur eerst de uitkomst hiervan afwachten daarna vergadering uit schrijven overigens wethouder Pijnenburg hebben wij hierbij niet nodig de problemen willen we oplossen in overleg met het bondsbestuur en niet met de gemeente

Januari 1993

Opening informatie centrum Huize Kempenland

April 1993

Frie Roymans vraagt om vergoeding van zijn telefoonkosten over 1992.

De vergadering is van mening dat gezien de perikelen in 1992 hij maar recht heeft over de eerste twee maanden besloten wordt 25 gulden over te maken dit is wel de vergoeding voor een half jaar

Geconstateerd is dat de plaatselijke raad niet functioneert deze bestaat alleen nog maar uit de voorzitter in de persoon van de hr. Jansen deze zou aangevuld moeten worden met twee personen zodat weer een dagelijks bestuur gevormd kan worden

Een drietal mensen worden genoemd om bedoelde functie te bekleden.

Verder wordt de functie van Th. Worm aan de orde gesteld: de functie cursist belangenbehartiging voor ouderen wat het inhoud is niet duidelijk. Dit mede gezien het feit dat hij niet in onze omgeving werkzaam is

Mei 1993

H Tielemans is benaderd door het GOW om zitting te nemen in de plaatselijke raad welk aanbod hij nog even in beraad houd
Voor de KBO zou dat gunstig zijn omdat wij dan een rechtstreekse stem in het kapittel hebben naar het college van B&W.

Oktober 1993

Deze vergadering is belegd n.a.v. de gesprekken welke hebben plaatsgevonden met Cees Jansen

over de samenstelling van de plaatselijke raad op 29 september

Drie namen zullen door de secretaris aan Cees Jansen worden doorgegeven te weten

De plaatselijke raad zal er toch moeten komen omdat deze het advies orgaan is naar de gemeente.

De wethouders zullen hun steun niet meer geven aan het GOW. Daarom is het belangrijk dat de afdelingen Bladel en de afdeling Netersel zelf capabel moeten worden de gemeente van advies te dienen.

Uitnodiging van Den Herd om te praten over de biljard situatie
De KBO neemt aan het gesprek deel met als uitgangspunt dat zij hun eigen biljard behouden.

28 Oktober 1993

Tijdens de rondvraag van deze vergadering geeft Frans Ahoud te kennen voorlopig niet meer in het bestuur zitting te willen nemen.
Dit besluit viel als een donderslag bij heldere hemel
De voorzitter mevr. v. Overbeek had een dag of acht eerder een brief ontvangen van de penningmeester H Tielemans waarin deze zonder een naam te noemen, maar goed voelbaar Fr. Ahoud beschuldigt van alles wat maar in zijn nadeel kan zijn. Verder gaf hij te kennen absoluut niet met Ahoud in een vergadering aanwezig te willen zijn.
Tielemans is door de voorzitter n.a.v. de brief telefonisch benaderd, maar was voor geen enkele reden vatbaar
Fr Ahoud gaf het bestuur het advies de problematiek voor te leggen aan weth. Pijnenburg

Na het lezen van de brief is de weth. Van mening dat Tielemans gezien zijn functie als penningmeester niet weg kan blijven tijdens bestuursvergaderingen. Verder adviseert de weth. via de kring een brief te richten aan het adres van Tielemans.
Bij de uitwerking van dit verslag was de brief reeds verstuurd

PS
De brief van H. Tielemans gericht aan de voorzitter is niet gevonden in het dossier

November 1993

Het bestuur van de KBO Bladel besluit met algemene stemmen H. Tielemans te verzoeken zijn bestuursfunctie evenals het penningmeesterschap neer te leggen en zijn ontslag schriftelijk in te dienen.
Dit besluit is genomen naar aanleiding van de naar het oordeel van het bestuur de onterechte beschuldigingen gedaan in de brief aan het adres van de voorzitter
Vervolgens wordt unaniem besloten het aan blijven van Fr Ahoud als bestuurslid te prevaleren

De hr. Ahoud heeft later te kennen gegeven te willen aan blijven als adviserend bestuurslid vanwege zijn drukke werkzaamheden als lid van het hoofd bestuur en kring

Januari 1994

Na de vergadering van de plaatselijke raad vindt een bestuursvergadering plaats van de KBO als gast is aanwezig Cees Jansen zijnde voorzitter plaatselijke raad.

Allereerst stelt men aan de orde de belabberde huisvesting van de bond in Den Herd.

Regelmatig gebeurt het dat geen ruimte beschikbaar is voor de geplande activiteiten de huidige gang van zaken maakt het noodzakelijk een gesprek aan te gaan met het bestuur van Den Herd. Als rechtspersoon beschikt het GOW over een contract met Den Herd.

Een ander probleem is de prijs verhoging van zeventien en een half procent op de huidige contract prijs. De vraag is of dit wel kan zonder daarover eerst te overleggen en vraagt men zich af of de b.t.w. subsidiabel is.

De vraag naar een eigen home wordt urgent de KBO heeft hiervoor de oude jongensschool in gedachte

Het probleem Tielemans is nog niet opgelost. Hij heeft tot op heden zijn ontslag als bestuurslid niet ingediend. Afgesproken wordt dat de voorzitter Marie v. Overbeek en Th Heuveling met H Tielemans zullen gaan praten.

Kees Jansen geeft te kennen alles op een rijtje te willen zetten ook wat de plaatselijke raad betreft hij adviseert het bestuur om op de eerste plaats een deskundige aan te trekken op financieel gebied verder geeft hij aan op de hoogte te willen blijven over de gang van zake inzake de bond.

Na het bezoek gebracht aan hr. Tielemans door Marie van Overbeek en Th. Heuveling heeft H. Tielemans schriftelijk bedankt als bestuurslid.

De voorzitter zal Kees Jansen bellen aangaande een bespreking met het bestuur van stichting Den Herd.
Besloten wordt dat Kees Jansen met Jan Rijken een datum zal vaststellen en dat de secretaris een brief zal schrijven aan het bestuur van Den Herd en uitleg zal geven over de problematiek welke besproken moet worden
Vervolgens wordt besproken de hr. Spong te vragen zich kandidaat te stellen als bestuurslid gezien zijn kwaliteiten op financieel gebied.

Februari 1994

Een speciaal woord van welkom aan de Hr. Kees Jansen voorzitter van de plaatselijke raad.
Deze geeft uitgebreid informatie over activiteiten welke vanuit de plaatselijke raad naar de plaatselijke bond toe moeten een voornaam punt, is dat de activiteiten onder eigen leiding en verantwoording vallen verder deelt hij mede dat de subsidie voor gym, volksdansen, zwemmen verhoogd zal worden.

Maart 1994.

Besloten wordt om de overleden leden te registreren van jaarvergadering naar jaarvergadering en het ledenbestand van 1 januari naar 31 dec.
Verder zal er weer een brief moeten naar Den Herd moeten over huisvesting. Het bestuur is van mening dat tijdens de jl. gehouden bespreking men niet voldoende aangedrongen heeft een toezegging te krijgen om in Den Herd voldoende zalen ter beschikking te krijgen, omdat de eigen ruimte de bieb te klein is voor de meeste activiteiten.
De activiteiten over meerdere dagen te splitsen biedt ook geen oplossing.
Een andere oplossing zou kunnen zijn uitbreiding van Den Herd.

We zouden samen een beroep kunnen doen bij de gemeente aangaande dit voorstel omdat beiden namelijk gebrek aan ruimte hebben.

Cees Jansen, voorzitter plaatselijke raad, pleit voor belangen behartiging door de KBO. We zijn geen vrije tijdsclub! We zullen zelf aan de slag moeten anders zitten we straks in de hoek waar de klappen vallen.

Ten slotte nog een optreden van onze volksdansgroep met tevens de presentatie van de nieuwe uniformen welke door enkele van onze dames gemaakt zijn wat een knap stuk werk is.

In de jaarvergadering welke jl. gehouden is, is Hr. R Spong gekozen als bestuurslid en gaat de functie van penningmeester vervullen.

Mei 1994

Kees Jansen geeft een uiteenzetting over de functies in de plaatselijke raad.
Bij de gemeentelijke herindeling zal men waarschijnlijk uitgaan van 4 plaatselijke raden in De Kempen. Het GOW in Eersel zal blijven fungeren als informatie bureau. Zij neemt ook de docenten aan en neemt verantwoording daarvoor. Hun salaris komt voor rekening van de afdelingen

Voorstel is om Diny Gabriels als secretaris van de plaatselijke raad te handhaven.

Kees Jansen zal contact opnemen met het verpleeghuis daar de dagopvang in Den Herd geen doelgroep is van de KBO

Huisvesting Den Herd
Er is contact geweest met gemeente, directie Den Herd, en KBO over het gebruik van Den Herd door de KBO.

Het bestuur van de KBO zal een werkgroep samenstellen die de wensen omtrent beschikbaarheid en grootte doel en indeling van de ruimtes. Kenbaar zal maken het moet wel aantrekkelijk zijn voor de leden

Een activiteitenkalender zal aan den Herd worden overhandigd. Gerda Gijsbers zal als contact persoon tussen KBO en Den Herd functioneren.

Werkgroep gezondheidszorg: Nel Jansen en Theo Worm. Theo moet nog gevraagd worden!

De fietsclub wordt tijdens de nationale molendag nieuw leven ingeblazen.
Harry Korsten en Toon van Rooy zullen gevraagd worden deze te begeleiden. Vertrek op 14 mei bij het VVV-kantoor. Om 13:00 uur.

Verdere activiteiten en cursussen zullen worden geregeld in overleg met het GOW

Mei 1994

Binnen het bestuur is gemeld dat het GOW de gymjuf zou willen ontslaan. Dit n.a.v. klachten, gericht tegen de persoon in kwestie de klachten zijn niet bekend maar het bestuur vindt het wel vreemd dat er na al die jaren nu ineens klachten zijn

Weth. Lena Bayens heeft op de vergadering van de plaatselijke raad 21-4-1994 te kennen gegeven op korte termijn voor de vakantie gegevens te willen ontvangen betreft wensen t.a.v. eigen ruimten in Den Herd

Aan de hand van een concept, samengesteld door Fr Ahout zal de secretaris een schrijven richten aan de wethouder.

Juni 1994

De fietsclub maakt een herstart op dinsdag middag zal een fietstocht gehouden worden van tussen de 30 en 40 km. Tijdens deze herstart heeft de club op ludieke wijze een naam gekregen: “De Vrolijke Trappers”. Ook werden zij verrast met een picknick
Het hele gebeuren is verfilmd veel lof na afloop aan Gerda en zus die het prachtig voor elkaar hadden en wat door de deelnemers hogelijk werd gewaardeerd.

De hobby club wordt gestart onder leiding van Marietje van de Voort

Voor 17 juni wordt een afvaardiging van ons bestuur uitgenodigd door de gemeente voor de bespreking van de ingediende begroting.

September 1994

Er is een concept nota uitgebracht m.b.t. een eigen locatie binnen Den Herd.
Hierin is duidelijk de motivatie en doelstelling aan gegeven.
Nog beter zou het zijn geweest een eigen gebouw te realiseren zoals meerdere afdelingen in de buurt.

Wij zullen er nu bij de gemeente op aan moeten dringen want vreest men straks na de gemeentelijke herindeling kunnen we het vergeten.

Overigens moeten we niet tevreden zijn met een huiskamer we zijn dan nog teveel afhankelijk van Den Herd.

Oktober 1994

Het gesprek met de wethouder over een eigen locatie in den Herd is positief verlopen.

De wethouder wil eerst nog een gesprek met het bestuur van den Herd voordat zij toezeggingen doet. Vervolgens wordt besloten voor het gebruik van de tweede kop koffie 50 cent te betalen.

November 1994

Op 22 nov. wordt het 10 jarig bestaan van het koersbal gevierd onder het genot van een kop koffie en een punt vlaai.

Verder wordt 200 gulden uit de kas genomen om het Ceciliafeest op gepaste wijze te vieren.

Op 16 dec. is een bijeenkomst belegd voor de nestorbezorgers tijdens deze bijeenkomst zal de vergoeding als waardering voor hun werk overhandigd worden kosten 40 gulden per persoon.

December 1994

De voorzitter mevr. van Overbeek geeft te kennen dat zij met de eerstkomende jaarvergadering het voorzitterschap neerlegt. Wel geeft zij te kennen als bestuurslid door te willen gaan.

Dansen
Besloten wordt de apparatuur over te nemen van de vrouw van de j.l. overleden diskjockey
Het bestuur is van mening dat ondanks de geringe deelname van Bladel toch door moeten gaan

Maart 1995

Besloten wordt het ontslag van de gym. docent aan te bieden aan het GOW te Eersel vanwege te hoge reiskostenvergoeding.
Deze kosten worden niet door de gemeente gesubsidieerd het GOW had Bladel hiervoor gewaarschuwd maar deze wilde per se deze gymjuf houden

Als vicevoorzitter wordt voorgedragen A. van Gompel

De activiteiten van de KBO moeten aangevuld worden met scholing, vorming, voorlichting en gezondheidszorg.

Gemeente Bladel, GGD en plaatselijke raad zijn bezig met een nieuwe structuur en beleidsnota voor ouderen. Mevr. E. Keijzer v.d. Linden zit namens de ouderen in de werkgroep.

Werkgroep 40 jarig bestaan stelt voor de opening eigen home voor ouderen en het jubileum samen te doen vieren. Moet natuurlijk wel de verbouwing tijdig klaar zijn.

Op een bijeenkomst jl. van het bestuur met Cees Jansen en A. v. Gompel inzake het voorzitterschap voor een jaar bestuurskandidaat is door beide genoemde positief gereageerd op ons voostel

Omdat de voorzitter mevr. van Overbeek te kennen heeft gegeven om gezondheidsreden en er geen kandidaat is welke het voorzitterschap op zich wil nemen zal Cees Jansen gevraagd worden een jaar te functioneren als interim voorzitter en aan A. v. Gompel om zich nu kandidaat te stellen voor het bestuurslidmaatschap met de intentie om na een jaar het voorzitterschap over te nemen.

De burgemeester A. van Houd is op deze jaarvergadering aanwezig hij spreekt namens de gemeente zijn waardering en erkentelijkheid uit aan het adres van de scheidende voorzitter mevr. van Overbeek. Jammer dat ze wegens ziekte niet op de vergadering aanwezig kon zijn.
De blijk van waardering had hij op zak hij wil en zal deze waardering persoonlijk aanreiken aan mevr. van Overbeek (niet bekend is wat de waardering was welke de Burgemeester op zak had)
Voorts roert hij ons eigen home aan de gesprekken tussen de gemeente en het stichtingsbestuur van Den Herd om te komen tot een eigen home met meer mogelijkheden voor de ouderen zijn in gang gezet.
Zoals reeds eerder in het bestuur besproken wordt i.v.m. het terugtreden van de voorzitter (mevr. van Overbeek) de hr. Cees Jansen voorgedragen als interim voorzitter te kiezen voor de periode van een jaar. Deze voordracht wordt door de burgemeester van harte ondersteund daar hij de hr. Jansen in de functie van directeur sociaal pedagogische dienst goed kent.
De hr. Jansen wordt bij acclamatie gekozen. Hij zegt nogmaals dat deze functie maar voor een periode van een jaar is omdat deze functie moeilijk te combineren is met het voorzitterschap van de plaatselijke raad.

Belangenbehartiging, gezondheidszaken en voorlichting zijn voor hem belangrijke zaken

Augustus 1995

De voorzitter wil de namen van de drie functionerende werkgroepen kennen i.v.m. een kleine vergoeding voor het extra werk. Daarin is meegenomen de werkgroep scholing en vorming.

Den Herd, Gemeente en KBO hebben een afspraak met de architect inzake het huiskamer project.
De begrote 300.000 gulden zullen niet toereikend zijn verder moet ook nog rekening gehouden worden met bezwaren vanuit de buurt. En het aangepaste plan moet nog door de commissie en raad

Samenstelling feestcomité 40 jarig bestaan.

De gymjuf zal worden ontslagen omdat de reiskosten te hoog zijn. Een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de gymjuf, het GOW en de KBO
Na het gesprek en tijdens de bestuursvergadering word besloten dat de KBO de hr. Spong contact opneemt met het GOW en garantie vraagt voor een minstens zo een goede juf. Kan het GOW hieraan niet voldoen dan de bestaande juf handhaven.

November 1995.

De voorzitter deelt mede dat de voor ouderen bestemde ouderenwoningen niet als zodanig aan de doelgroep door de gemeente toegewezen te worden Er zou zegt hij een werkgroep moeten komen “wonen, en zorg.” Momenteel zijn er drie groepen mee bezig de pl raad GOW. En de kring. Hier schuilt het gevaar van naast elkaar werken en je doel voorbij te schieten.

De voorzitter is van mening dat de voorzitters van de div. werkgroepen ook een vergoeding moeten krijgen.

Ook de gastvrouwen zouden meer zelfstandig moeten mogen werken zoals b.v. het inkopen van koffie thee en koekjes.

De gymjuf zal bij haar afscheid een waardebon van 50 gulden en een bos bloemen ontvangen.

Ons eigen clubblad B.B.O. INFO is een feit

Voortaan zal alle info aan de leden via dit blad worden gedaan

A. v. Gompel geeft te kennen dat hij t.z.t. het voorzitterschap op zich zal nemen.
Deze mededeling wordt met applaus ontvangen.

Januari1996

Bij voldoende deelname zal een handwerkclub opgericht worden mevr. v.d. Voort wil de leiding hiervan op zich nemen.

Voor het feestcomité 40jarig jub. zal A. v. Gompel de kar trekken en tezijnertijd de eerste bijeenkomst organiseren.

Februari 1996.

Oprichting hobbyclub zal plaatsvinden op 6 mrt. 1996.

De reacties op het jl. uitgegeven clubblad ” K.B.O.” INFO zijn overwegend positief.

Maandag 11 mrt. zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden ter voorbereiding 40 jarig jubileum. Ten huize van mevr. v. Overbeek.

Info van de werkgroep jubileum heb ik niet gevonden. Jammer maar helaas

Maart 1997.

Welkom aan de nieuwe bestuursleden t.w. Els Elands, Theo Worm en Leo Antonis.

Een verzoek van het hoofd bestuur van KBO Den Bosch de leden te vragen een bijdrage om hun activiteiten uit te breiden en te vernieuwen kreeg van het bestuur geen medewerking.

Taak verdeling nieuwe bestuursleden:

De zaalhuren van Den Herd worden besproken. Geconstateerd is dat men in de voormalige Gemeente Hoogeloon als vereniging geen zaalhuur hoeft te betalen. En het subsidiebeleid is gebaseerd op alle inwoners ouder dan 55 jaar.

De vergadering is van mening dat het voor de leden welke aan meerdere activiteiten willen deelnemen de kosten te hoog zijn en daarom moeten afhaken dat is jammer

De vergadering hoopt dat in het kader van de harmonisatie gemeenschapshuizen de regelingen voor alle huizen gelijk zijn. Dat zou voor ons gunstig zijn.

De voorzitter stelt voor om het feestcomité 40 jarig jubileum los te koppelen van het huiskamerproject en onder te brengen bij de werkgroep algemene activiteiten.

Aldus werd besloten

April 1997

Penningmeester A. Worseling geeft te kennen op doktersadvies zijn penningmeesterschap te moeten beëindigen.
Het bestuur betreurt dit ten zeerste, daar Arnold zijn taak zeer bekwaam en zorgvuldig ter harte neemt.
Uiteraard zal het bestuur zijn beslissing accepteren en respecteren.
Conclusie: het bestuur zal uit moeten zien naar een vervanger.

Mevr. Rijken treedt toe als lid van de werkgroep scholing en vorming.

Mevr. Raes treedt toe tot de werkgroep algemene activiteiten.

19 maart heeft plaatsgevonden een bijeenkomst van contact personen recreatie activiteiten. De biljarters claimden een met 3 vertegenwoordigers een zeer dominante rol. In het vervolg mag nog maar een vertegenwoordiger de vergadering bijwonen.

De voorzitter recreatie L. Antonis spreekt af op een later tijdstip een vergadering te beleggen tussen DB en delegatie biljarters.

Besloten wordt mevr. Nel Keijsers een kilometervergoeding te betalen als vergoeding voor distributie Nestor en Schakel bij de bezorgers.

Mei 1997

Oriëntatie zal plaatsvinden t.a.v.” de broemcursus” een rijvaardigheidstest voor 50 plussers.

Uit veiligheidsoverweging wordt een mobiele telefoon aangeschaft. Voornamelijk voor fietsen en wandelen.

Verbouwing den Herd
De nieuwe tekeningen zijn gereed en de bouwvergunning ligt ter inzage.
Er is overleg geweest met stichtingsbestuur van Den Herd. Zij willen met ons in overleg blijven over de inrichting, het gebruik, de horeca en het beheer van de huiskamer.
Dit overleg zal plaatsvinden met een afvaardiging van het bestuur.

40 jarig jubileum
De verbouwing van den Herd laat te lang op zich wachten dus uitstel van de viering 40 jarig jubileum. Is niet meer nodig.

Toon Prins geeft te kennen dat hij van de organisatie het innen van biljart geld af wil. Overleg zal worden gepleegd met de biljarters om te komen tot een opvolger.
De opvolger van Toon Prins is: Toon Jansen.

Juni 1997

Op verzoek van de voorzitter wordt besloten Leo Antonis te benoemen als vicevoorzitter
De vergadering stemt hiermede in en Leo Antonis aanvaardt deze benoeming.

40 jarig jubileum
Vastgesteld wordt de jubileum. Datum op 28 november.
Medegedeeld wordt dat het draaiboek voor een groot gedeelte klaar is.

Er is ondanks dat de bouwvergunning verstrekt is nog niet een datum vastgesteld wanneer de bouw gaat beginnen het wachten op de bezwaarmakers kan tot gevolg hebben dat de aanvang steeds word doorgeschoven.

Het bestuur stelt voor druk op de stichting uit te oefenen om ondanks de bezwaarschriften toch te beginnen.

September 1997

Bezwaarmakers hebben om schorsing van de vergunning gevraagd, de uitspraak van het schorsingsverzoek zal binnen een maand plaatsvinden mocht de rechter de vergunning schorsen dan moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd en start de procedure weer van voren af aan en kan in het slechtste scenario het nog enkele jaren duren. Het is nog een maand spannend. Mogelijk wordt er voor de winter toch niet begonnen met bouwen. Waardoor de verwezenlijking van het huiskamer project in het gedrang komt.

Suggesties voor een eigen gebouw worden nu gedaan(bv. de LTS)

Met de gemeente zoeken naar andere mogelijkheden. Men moet zich wel realiseren dat een eigen gebouw hoge kosten met zich meebrengt

Het bestuur geeft toestemming om t.g.v. het 40-jarig jubileum. Een feest Schakel uit te brengen met een gekleurd kaft.

De jeu de boules baan kan vanaf heden gebruikt worden

Besloten wordt om Cor Vermeulen in de kosten tegemoet te komen. Kosten gemaakt t.b.v. de verzorging Schakel.

Oktober 1997

M.b.t. de verbouwing van den Herd is nog geen duidelijkheid de procedure tegen de bouwvergunning is nog lopende.

Oproep gemeente voor gesprektoekenning subsidie.

Deze bijeenkomst bleek een hoorzitting te zijn tijdens deze bespreking werd ingebracht het voorstel tot realiseren van een eigen gebouw buiten Den Herd. De wethouder was hierover niet te spreken en zei dat medewerking hiervoor uitgesloten is.

Zoals nu bekend gaat de verbouwing twee ton meer kosten als begroot

Er is tot op heden geen nieuwe penningmeester gevonden besloten wordt dat Leo Antonis gezien zijn evaring als penningmeester van de industriebond NKV tijdelijk de lopende zaken in overleg met hr. Worseling zal uitvoeren, het maken van een begroting en financieel jaarverslag, zal mogelijk door derde worden gemaakt.

November 1997

Een aantal verenigingen hebben gevraagd te mogen beschikken over onze oude koersbal mat. Waaronder De Hoeksteen

Het bestuur besluit dat de mat door de hoeksteen gebruikt mag worden maar dat de mat eigendom blijft van de KBO.

In de subsidie regeling voor de KBO aangeboden aan de commissie welzijn is de post meerhuur van 1266 gulden niet meegenomen hiertegen wordt door de bond bezwaar gemaakt.

Besloten wordt na inventarisatie en overleg Cor Vermeulen 200 gulden te vergoeden per jaar voor het werk en de gemaakte onkosten t.b.v. Schakel. December 1997. Het feest 40-jarig jubileum is goed verlopende reacties vanuit de leden zijn allen positief. De voorzitter dankt het feestcomité voor het vele werk en de verzorging van de dag zelf.

De kerk geeft 100 gulden voor de versiering van de kerk

De opbrengst van de receptie bedraagt 1520 gulden

Als afgevaardigde van onze afdeling voor de projectgroep “blijvend thuis in eigen huis”wordt door het bestuur voorgedragen mevr. Keijzer v/d Linden, Dr. A Zijlmansstraat nr.3. Deze groep gaat zich bezighouden om ouderen die een eigen woning bezitten te stimuleren de woning alvast aan te passen.

In de nieuwe statuten van Den Bosch staat geschreven dat men vanaf 50 jaar lid kan worden van de KBO over deelname aan het arbeidsproces staat niets vermeld. Over de juistheid hiervan wordt getwijfeld navraag in Den Bosch is op zijn plaats.

Maart 1998

Tijdens deze vergadering wordt Henk Reijne welkom geheten door de voorzitter. Henk heeft te kennen gegeven nu hij gepensioneerd is het penningmeesterschap op zich we nemen mits hij natuurlijk in de eerstvolgende jaarvergadering wordt gekozen. Jammer is dat hij niet op de vergadering aanwezig kan zijn i.v.m. besproken vakantie.

Besloten wordt dat voortaan de activiteiten kalender in de Schakel wordt gepubliceerd.

N.a.v. het verslag van het overleg tussen de Gemeente Bladel en de KBO afdeling Bladel d.d. 27-02-1998 wordt Leo Antonis aangewezen als zijnde vertegenwoordiger van de KBO. Bericht hiervan zal naar de gemeente worden verzonden.

Medegedeeld wordt dat de startnotitie gemeenschapshuizen in de commissie inwoners wordt besproken en dat deze eind van het jaar moet zijn afgerond.

H Korsten: de secretaris is aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar.
A Worseling: Penningmeester treedt af om gezondheidsredenen. Niet meer herkiesbaar
Harrie Korsten werd voor zijn lange staat van dienst benoemd als erelid met bijbehorende oorkonde
De scheidende bestuursleden kregen uit hande van de voorzitter en enveloppe met inhoud en een bos bloemen aangeboden als blijk van waardering voor de bewezen diensten voor de bond.

Door het bestuur worden twee kandidaten voorgedragen t.w. Huub Koenen en Henk Reijne
Beiden worden gekozen.

Taak verdeling:
Huub Koenen neemt het secretariaat op zich
Henk Reijne het penningmeesterschap

Januari 2000

Mededeling secretaris:
Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de laatste tijd in het bestuur, ben ik aanvankelijk voornemens geweest om mijn bestuurslidmaatschap van de KBO met onmiddellijke ingang neer te leggen
Ik heb hiervan afgezien, omdat ik besef, dat als de secretaris onverwachts opstapt er veel problemen kunnen ontstaan.
Ik zal alleen het kale secretariaat voeren de bestuursvergaderingen notuleren de post behandelen voor zover betrekking hebbende op het secretariaat en zal zitting houden in de redactieraad van de Schakel
In de bestuursvergadering zal ik mij in geen enkele discussie mengen nog zal ik op enige andere wijze mede leiding geven aan de KBO
Ook zal ik geen zitting nemen in enig overlegorgaan noch enige andere opdracht aanvaarden.
Alleen op deze wijze ben ik bereid om tot de jaarvergadering het secretariaat te voeren.

Met betrekking tot de jaarvergadering ben ik bereid de notulen daarvan uit te werken
Waarna ik met ingang van 1 april 2000 mijn lidmaatschap van de KBO zal opzeggen”

Maart 2000

De voorzitter Toon van Gompel heeft met de hr. van Limpt voorzitter van de kring gesproken over het uitreiken van de bondsspeld aan Th Worm.

Huub Koenen deelt mede dat Theo Worm hem heeft gebeld en zijn lidmaatschap heeft opgezegd omdat hij niets meer met KBO Bladel te maken wil hebben. Hr. Koenen geeft aan de algemene ledenvergadering te kennen om persoonlijke reden af te treden als secretaris.

En zich ook niet meer kandidaat te stellen als bestuurslid.

Ook Th Worm heeft reeds eerder zijn bestuursfunctie neergelegd en bedankt als lid van de KBO

Door het bestuur waren twee kandidaat bestuursleden aangezocht en voorgedragen aan de algemene ledenvergadering t.w. H van Avendonk en W Spijker.
Beide worden gekozen.
Taakverdeling binnen het bestuur: W. Spijker wordt onze nieuwe secretaris.

H Korsten, onze leden administrateur, deelt mede dat hij, om zijn werk goed te kunnen doen te weinig informatie krijgt van de leden, om goede mutaties door te kunnen voeren hij moet het vaak hebben van horen zeggen. Hierover zal een stukje opgenomen worden in De Schakel.

2000

Het bestuur heeft 2 beheerders aangesteld voor beheer De Schouw.
J. Vermeulen. en G. Bandsma.

Gerda Gijsbers vraagt het bestuur haar taak organisatie gastvrouwen over te mogen dragen aan de beheerders het bestuur gaat hiermede akkoord.

Op woensdag 11 oktober vindt de opening van de jeu de boules baan op een feestelijke wijze plaats.

Gewijzigd: 16 maart 2018 13:28.